14/01/2017 10:01:51

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 20...Chi tiết

04/01/2017 08:01:00

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 32/200...Chi tiết

03/10/2016 08:10:37

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...Chi tiết

31/03/2016 15:03:10

THÔNG TƯ Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo d...Chi tiết

01/03/2016 13:03:56

 Hội thảo đánh giá tình hình sau 2 năm chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề, những kết quả đạt được; những tồn tại, h...Chi tiết

01/03/2016 13:03:58

Căn cứ chỉ thị số 3113/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của gi&a...Chi tiết

01/03/2016 12:03:05

Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của B...Chi tiết

01/03/2016 11:03:20

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm c...Chi tiết

28/02/2016 09:02:57

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.   Những ng&a...Chi tiết

28/02/2016 09:02:08

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đ...Chi tiết