Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non”


Đăng ngày: 01/03/2016 13:03:56

 Hội thảo đánh giá tình hình sau 2 năm chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề, những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, kế hoạch, giải pháp phù hợp để những năm tiếp theo thực hiện chuyên đề đạt chất lương tốt hơn.

- Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán về thực hành việc khai thác hiệu quả môi trường, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trong trường mầm non để xây dựng kế hoạch giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp.