Hướng dẫn báo cáo thống kê giáo dục mầm non


Đăng ngày: 01/03/2016 13:03:58

Căn cứ chỉ thị số 3113/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015- 2016;

Căn cứ quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của igaos dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 4681/BGDĐT- GDMN ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 như sau:

1. Xây dựng báo cáo và thống kê số liệu theo Đề cương báo cáo và biểu mẫu kèm theo công văn này( thời fddiemr bóa cáo: Đầu năm học tính đến tháng 10/2015, cuối năm học tính đến tháng 5/2016).

2. Thời điểm nộp báo cáo:

- Báo cáo đầu năm học: trước ngày 31/10/2015;

- Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chương trình GDMN: trước ngày 31/10/2015;

Báo cáo tổng kết năm học: trước ngày 30/6/2016.

3. Hình thức gửi báo cáo

Các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo và biểu thống kê 2 kỳ trong năm học về Vụ Giáo dục mầm non qua 2 hệ thống thông tin:

- Theo đường công văn( có đày fdudr chữ ký, dấu của sở, số công văn theo đúng quy địn thể thức văn bản_ gửi về: Vụ Giáo dục mầm non- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Số 35- Đại Cồ Việt- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội;

- Theo đường thư điện tử: gửi về hộp thư: Vugdmn@moet.edu.vn;

4. Một số lưu ý

- Số liệu thống kê tính cả số liệu của các trường mầm non thuộc Ban phụ nữ Quân đội trên địa bàn và phải lấy số liệu thốn nhất với số liệu của Sở báo cáo về Vụ Kế hoạch- Tài chính.

- Nếu đhịa phương nào gửi báo cáo về Vụ Giáo dục Mầm non sau ngày quy định của mỗi kỳ báo cáo trên thì Vụ sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu và báo cáo của địa phương đó.

- Báo cáo viết ngắn gọn, đủ thông tin, đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được của đơn vị( không nhắc lại những kết quả đã đạt của năm học trước); chỉ nêu số liệu có tính phân tích và so sánh.

- Phần thống kê số liệu thực hiện theo chương trình Excel, đề nghị làm đúng hướng dẫn ở Biểu mẫu.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu thống kê cho 63 tỉnh/ thành phố qua Webstie của Bộ GD&ĐT và email: phonggdmn@so@moet.edu.vn, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tải Hướng dẫn và Biểu mẫu thống kê qua địa chỉ này.