Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non


Đăng ngày: 01/03/2016 12:03:05

Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu 

 Đánh giá Chương trình giáo dục mầm non đồng thời xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình giáo dục mầm non.

II. Nội dung

Một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Rà soát, đánh giá Chương trình GDMN sau 5 năm triển khai thực hiện.  

2. Điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non.

III. Các hoạt động cụ thể (có phụ lục kèm theo)

1. Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá, điều chỉnh CTGDM; xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá chương trình GDMN sau 5 năm thực hiện.

2. Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo.

3. Lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình GDMN.

4. Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình GDMN. Xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN

5. Tổ chức nghiệm thu nội dung chương trình GDMN đã được điều chỉnh. Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư  số 17/2009/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2009.

6. Trình Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung  Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư  số 17/2009/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kết quả mong đợi

1. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá Chương trình và thực hiện Chương trình GDMN.

2. Xác định được những nội dung cần điều chỉnh Chương trình GDMN và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình GDMN.

 3. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư  số 17/2009/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục mầm non: chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch (tổng thể và chi tiết), tổ chức hội nghị, hội thảo, rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

2. Viện Khoa học GD Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu GDMN): phối hợp đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: bố trí nguồn ngân sách thực hiện.

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non: phối hợp rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình GDMN.

5. Các sở giáo dục và đào tạo: phối hợp rà soát, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, cung cấp thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. Nguồn kính phí: ngân sách nhà nước và dự án Unicef hỗ trợ.