Triển khai hệ thống Quản lý giáo dục mầm non tại Sở GD & ĐT tỉnh Phú Yên


Đăng ngày: 16/06/2016 11:06:53

Thực hiện Công văn 4618/BGDĐT-GDMN ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non. trong đó nêu rõ:  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý; tăng số lượng CBQL, GVMN biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện theo công văn số 241/SGDĐT-KTKĐCL của Sở GD & ĐT tỉnh Phú Yên về việc triển khai phần mềm Hệ thống quản lý giáo dục mầm non

Sau khi nghiên cứu bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý giáo dục Mầm non (QLGDMN) liên thông 3 cấp: Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở); Phòng Giáo dục và đào tạo (Phòng); Trường Mầm non (Trường).

Căn cứ theo văn bản số: 35/SGDĐT- KTKĐCLGD ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2016 về việc tập huấn thí điểm phần mềm Quản Lý Giáo Dục Mầm Non cho tất cả các đơn vị Mầm non trên địa bàn hai huyện Phú Hòa Và Sông Hinh cùng một số các trường Mầm non của các huyện còn lại.

Căn cứ theo văn bản số: 140/KH-SGDĐT ban hành ngày 24 tháng 05 năm 2016 về kế hoạch triển khai hệ thống Quản Lý Giáo Dục Mầm Non.

Qua thống nhất với lãnh đạo các Phòng Giáo Dục và Công ty CP phát triển công nghệ cao Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên xác định việc triển khai sử dụng phần mềm QLGDMN liên thông 3 cấp Sở, Phòng, Trường là cần thiết và phù hợp trong quản lý giáo dục Mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục mầm non góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tạo cơ sở kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua hệ thống SMS brandname và ứng dụng Mobile sau khi hệ thống được áp dụng tại trường MN.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố thực hiện một số công việc như sau:

1. Chỉ đạo, triển khai cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, các nhóm trẻ tư thục thực hiện hệ thống quản lý giáo dục mầm non liên thông 3 cấp Sở, Phòng, Trường bao gồm các nội dung: Phổ cập, quản lý đội ngũ, cơ sở vật chất, khẩu phần ăn, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, hệ thống kết nối, thông báo giữa nhà trường và phụ huynh… thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu từ trường lên phòng, từ phòng lên Sở, truyền tải thông tin giữa nhà trường và phụ huynh. nhằm đảm bảo cho công tác quản lý và báo cáo trong hoạt động giáo dục mầm non năm học 2016 -2017 đạt hiệu quả cao nhất

2. Tham mưu với UBND huyện, thị, thành phố cấp kinh phí hoặc chủ động cân đối kinh phí trang bị hệ thống QLGDMN nhằm đảm bảo thực hiện phần mềm đồng bộ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Phối hợp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt nam tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống QLGDMN cho các trường Mầm non, các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, nội dung cụ thể như sau:

Thành phần, số lượng

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non các Phòng Giáo dục và Đào tạo (02 người/huyện);

- Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên sử dụng thành thạo máy tính (03 người/trường) kể cả trường tư thục.

Thời gian tập huấn

Thời gian: 02 ngày/ huyện (đơn vị các trường tập huấn tập trung tại huyện), kế hoạch tập huấn cụ thể theo lịch đính kèm.

Công tác chuẩn bị

- Phòng GDĐT chuẩn bị hội trường, máy chiếu, màn chiếu, âm thanh, thiết bị phát wifi (internet).

- Các trường tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay và thiết bị USB 3G để kết nối internet, ổ truyền điện để cắm máy tính.

Các tin liên quan